สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 15 ชุดดิน
Ko | Lgu | Lk | Lp | Mt | Nal | Ncu | Nd | Pe | So | Sri | Wb | Bg | Hc | Ki |

ชื่อชุดดิน  :

  สบปราบ   Sop Prap(So)

กลุ่มชุดดิน :
  47
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N 29/94
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults
สถานที่พบ  
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านดอนแดง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
รหัสระวางแผนที่  
5844 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Ban Phaeng
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
148
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2324.3
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
upland cropsพืชไร่ที่ดอน
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
25   ธันวาคม   2524