สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 15 ชุดดิน
Ko | Lgu | Lk | Lp | Mt | Nal | Ncu | Nd | Pe | So | Sri | Wb | Bg | Hc | Ki |

ชื่อชุดดิน  :

  เพชรบูรณ์   Phetchabun(Pe)

กลุ่มชุดดิน :
  36
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NC 47/115
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
บ้านตีนโคก ประมาณ 2 กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5241 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Phetchabun
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
120
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.5
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp forestป่าเต็งรัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
26   เมษายน   2525