สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 15 ชุดดิน
Ko | Lgu | Lk | Lp | Mt | Nal | Ncu | Nd | Pe | So | Sri | Wb | Bg | Hc | Ki |

ชื่อชุดดิน  :

  แม่แตง   Mae Taeng(Mt)

กลุ่มชุดดิน :
  29
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
N-35/139
การจำแนกดิน  
Fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustults.
สถานที่พบ  
ประมาณ 43.2 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงเชียงใหม่-ฝาง บ้านหนองบัว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสระวางแผนที่  
4747 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Mae Taeng
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
945169
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
400
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1183.5
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.4
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp forestป่าเต็งรัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
16   เมษายน   2523