สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 1 ชุดดิน
Bg |

ชื่อชุดดิน  :

  บ้านจ้อง   Ban Chong(Bg)

กลุ่มชุดดิน :
  29
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
N-36/20
การจำแนกดิน  
Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults.
สถานที่พบ  
บ้านสันทรายปู่ยี่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสระวางแผนที่  
4949 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Mae Sai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
917496
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
390
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1530
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
24
พืชพรรณปกคลุมดิน  
originally mixed deciduous forest, now largely cleared for permanent cultivation of upland crops like tobacco, wheat and corn.ป่าเบญจพรรณเดิม, ปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกแผ้วถางสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ที่ดอนแบบถาวรพวกยาสูบ, ข้าวสาลี และข้าวโพด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
24   มกราคม   2512