สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 38 ชุดดิน
Klt | Kp | Kt | Lb | Ls | Mk | Nal | Ncu | Nd | Ng | Nk | Ntm | Pb | Pe | Pp | Sa | Sat | Ska | Tac | Tp | Tu | Ub | Wc | Wi | Bb | Bh | Bpi | Br | Cd | Ckr | Cm | Cp | Cph | Don | Dr | Hp | Kg | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  บ้านไผ่   Ban Phai(Bpi)

กลุ่มชุดดิน :
  41
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
2/2541
การจำแนกดิน  
Loamy, siliceous, active, isohyperthermic Arenic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
วัดโคกสามัคคี ถนนหลวงหมายเลข 205 กิโลเมตรที่ 324+700 บ้านหนองกระโดน ตำบลสระพระ กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5339 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Nong Boa Khok
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
74040
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
250
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1069.73
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassava, sugar cane, upland riceมันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวไร่
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
18   มิถุนายน   2541