สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 108 ชุดดิน
Klt | Km | Kmr | Ko | Koi | Koy | Ks | Kt | Kyo | Lh | Li | Ll | Ln | Lo | Lp | Ls | Ly | Ml | Mr | Mt | Mu | Nal | Nd | Ng | Ni | Nm | Ntm | Ntn | Nw | Oc | Pac | Pao | Pb | Pc | Pe | Pga | Pi | Pk | Pn | Po | Pp | Ps | Ptg | Ptu | Re | Rn | Ro | Sa | Sai | Sat | Sd | Si | Ska | Sn | Sng | So | Sp | Sri | Su | Suk | Sw | Tac | Te | Tg | Ti | Tim | Tk | Tl | Tng | Tp | Tph | Ty | Ud | Vi | Wi | Wn | Ws | Yg | Yk | Yl | Ak | Bg | Bng | Bt | Bu | Cb | Cd | Ce | Cg | Chl | Ci | Ckr | Cm | Cp | Cph | Cu | Dc | Don | Dp | Dr | Hg | Hp | Ht | Hy | Kbi | Kg | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  สมอทอด   Samo Thod(Sat)

กลุ่มชุดดิน :
  28
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
10
การจำแนกดิน  
Very-fine, smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts.
สถานที่พบ  
บ้านหินดาดน้อย ตำบลสาบสะมอทอด อำเภอบึงสามพาน จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5140 I
ชื่อระวางแผนที่  
Khao Phra
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
127454
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
75
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
corn and fruit trees (Tamarind, jack fruit and mango)ข้าวโพด และไม้ผล (มะขาม, ขนุน และมะม่วง)
อื่นๆ  
deep and wide crack
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   มกราคม   2536