สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 42 ชุดดิน
Klt | Kmr | Kp | Kt | Lb | Ls | Mk | Ml | Nal | Ncu | Nd | Ng | Nk | Ntm | Pb | Pe | Pp | Sa | Sat | Ska | Tac | Tp | Tu | Ub | Wc | Wi | Bb | Bbg | Bh | Bpi | Br | Bu | Cd | Ckr | Cm | Cp | Cph | Don | Dr | Hp | Kg | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ชัยบาดาล   Chai Badan(Cd)

กลุ่มชุดดิน :
  28
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
9
การจำแนกดิน  
Fine, Smectitic, isohyperthermic Leptic Haplusterts.
สถานที่พบ  
ประมาณ 2 กิโลเมตรทางซ้ายของถนนจากบ้านหนองมะค่าน้อยถึงบ้านวังอ่าง บ้านหนองมะค่าน้อย ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5240 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Nong Phai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
177663
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
110
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cornข้าวโพด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
21   สิงหาคม   2540