สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 8 ชุดดิน
Koi | Sd | So | Tg | Ty | Yl | Cu | Ht |

ชื่อชุดดิน  :

  ห้วยแถลง   Huai Thalang(Ht)

กลุ่มชุดดิน :
  -9
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-20/22
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults.
สถานที่พบ  
บ้านคอกตะโคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5438 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Nakhon Ratchasima
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
852418
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
243
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1200
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassavaมันสำปะหลัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
26   มิถุนายน   2527