สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 2 ชุดดิน
Bh | Ry |

ชื่อชุดดิน  :

  บ้านทอน   Ban Thon(Bh)

กลุ่มชุดดิน :
  42
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-64/27
การจำแนกดิน  
Sandy, siliceous, superactive, isohyperthermic, ortstein Typic Haplorthods
สถานที่พบ  
บ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รหัสระวางแผนที่  
4725 II
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
872869
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2250
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
coconut, cashew nut and settlementมะพร้าว, มะม่วงหิมพานต์
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   กุมภาพันธ์   2522