สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 23 ชุดดิน
Klt | Knk | Lh | Mr | Mt | Nm | Oc | Pga | Pk | Si | Su | Suk | Tim | Tu | Ty | Wc | Wn | Ak | Ce | Cg | Ci | Cu | Dp |

ชื่อชุดดิน  :

  ท่ายาง   Tha Yang(Ty)

กลุ่มชุดดิน :
  48
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NC-49/8
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults.
สถานที่พบ  
บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
รหัสระวางแผนที่  
4839 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Ban Rai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
513804
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
200
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1119
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.3
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous and dipterocarp forest and shifting cultivationป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง และการทำไร่เลื่อนลอย
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
25   ธันวาคม   2520