สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 23 ชุดดิน
Klt | Knk | Lh | Mr | Mt | Nm | Oc | Pga | Pk | Si | Su | Suk | Tim | Tu | Ty | Wc | Wn | Ak | Ce | Cg | Ci | Cu | Dp |

ชื่อชุดดิน  :

  คลองเต็ง   Khlong Teng(Klt)

กลุ่มชุดดิน :
  53
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-65/27
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic, shallow Typic Haplohumults
สถานที่พบ  
จากบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
รหัสระวางแผนที่  
4933 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Trang
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-80
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
24   มกราคม   2516