สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 23 ชุดดิน
Klt | Knk | Lh | Mr | Mt | Nm | Oc | Pga | Pk | Si | Su | Suk | Tim | Tu | Ty | Wc | Wn | Ak | Ce | Cg | Ci | Cu | Dp |

ชื่อชุดดิน  :

  ดอยปุย   Doi Pui(Dp)

กลุ่มชุดดิน :
  30
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
N-35/90
การจำแนกดิน  
Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Palehumults.
สถานที่พบ  
300 เมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านแม้วหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสระวางแผนที่  
4746 I
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Chiang Mai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
1240
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1183.5
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.4
พืชพรรณปกคลุมดิน  
secondary forest, formally hill evergreen forestป่าไม้ทุติยภูมิ, แต่ก่อนเป็นป่าดิบเขา
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
29   สิงหาคม   2516