สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 15 ชุดดิน
Knk | Ko | Koi | Lh | Lo | Pga | Pk | Sh | Tg | Tim | Bbg | Cu | Gk | Hp | Kkl |

ชื่อชุดดิน  :

  ควนกาหลง   Khuan Ka Long(Kkl)

กลุ่มชุดดิน :
  34
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-67/87
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
สถานที่พบ  
21.8 กิโลเมตรจากฉลอง-ละงู บ้านผักวา ตำบลผักวา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
รหัสระวางแผนที่  
4922 II
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-60
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubber, oil palm and fruit treesยางพารา, ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
24   กรกฎาคม   2516