สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 28 ชุดดิน
Knk | Kt | Lo | Nat | Nok | Ntm | Pad | Pc | Pga | Ps | Ptu | Su | Suk | Tac | Td | Te | Ti | Tng | Wn | Yl | Ak | Cp | Cpg | Dk | Fd | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ปะดังเบซาร์   Padang Besar(Pad)

กลุ่มชุดดิน :
  53
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-68/135
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy over clayey-skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults
สถานที่พบ  
ใกล้กับท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รหัสระวางแผนที่  
5022 I
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
15-40
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2400
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
2   มิถุนายน   2515