สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 28 ชุดดิน
Knk | Kt | Lo | Nat | Nok | Ntm | Pad | Pc | Pga | Ps | Ptu | Su | Suk | Tac | Td | Te | Ti | Tng | Wn | Yl | Ak | Cp | Cpg | Dk | Fd | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  คลองนกระทุง   Khlong Nok Krathung(Knk)

กลุ่มชุดดิน :
  34
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-62/127
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
สถานที่พบ  
จากบ้าน โจโลคีรีขัน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสระวางแผนที่  
4925 I
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Nakhon Si Thammarat
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
838242
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-40
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubber, oil palm and fruit trees growingยางพารา, ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   มิถุนายน   2520