สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 4 ชุดดิน
Ct | Kbi | On | Pn |

ชื่อชุดดิน  :

  จตุรัส   Chatturat(Ct)

กลุ่มชุดดิน :
  55
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-19/11
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
70 กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตกของถนนจากสีคิ้วถึงชัยภูมิ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รหัสระวางแผนที่  
5357 I
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
180-220
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1200
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mainly spiny shrubs and mixed deciduous forest. Parts are cleared for upland crops and also natural pastureส่วนใหญ่เป็นไม้ละเมาะมีหนาม และป่าเบญจพรรณ บางส่วนถูกแผ้วถางสำหรับพืชไร่ที่ดอน และเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
21   มกราคม   2512