สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 26 ชุดดิน
Klt | Km | Ko | Koi | Koy | Lh | Ll | Ni | Ntm | Ntn | Pac | Pga | Pi | Pk | Ptu | Sd | Sng | Te | Tg | Tim | Yg | Bu | Cp | Hy | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ท้ายเหมือง   Thai Muang(Tim)

กลุ่มชุดดิน :
  26
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-63/3
การจำแนกดิน  
Kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
สถานที่พบ  
บ้านห้าแยก ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รหัสระวางแผนที่  
4634II
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Rawai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-80
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubber and fruit treesยางพารา และไม้ผล
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
9   เมษายน   2514