สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 26 ชุดดิน
Bu | Cp | Hy | Kkl | Kkt | Klt | Km | Ko | Koi | Koy | Lh | Ll | Ni | Ntm | Ntn | Pac | Pga | Pi | Pk | Ptu | Sd | Sng | Te | Tg | Tim | Yg |

ชื่อชุดดิน  :

  สายบุรี   Sai buri(Bu)

กลุ่มชุดดิน :
  17
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-62/53
การจำแนกดิน  
Fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic Aquic Kandiudults
สถานที่พบ  
สายบุรี นาเป้า ตำบลนาเป้า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสระวางแผนที่  
Changwat N
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
23
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1500
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubber, oil palm and fruit trees growing paddy rice and vegetablesยางพารา, ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลในนาข้าว
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
12   มีนาคม   2518