สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 19 ชุดดิน
Bo | Ce | Cg | Ch | Dp | Ds | Li | Ln | Lo | Nm | Ns | Pao | Png | Po | Ps | Sat | Tl | Wi | Ws |

ชื่อชุดดิน  :

  บ่อไทย   Bo Thai(Bo)

กลุ่มชุดดิน :
  37
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NC-47/53
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Lithic Eutrustox.
สถานที่พบ  
7 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเพชรบูรณ์ 3 กิโลเมตรทางทิศเหนือของบ้านป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5241 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Phetchabun
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
274227
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
160
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
secondary dipterocarp forest, sparse grass coverป่าเต็งรังทุติยภูมิ, ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าหร็อมแหร็ม
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
20   กุมภาพันธ์   2512