สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 24 ชุดดิน
Klt | Kmr | Knk | Lan | Lh | Li | Nok | Ntn | Oc | Pac | Pga | Pk | Ptu | Pym | Rg | Td | Te | Tg | Tng | Wat | Ho | Kc | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ละหาน   Lahan(Lh)

กลุ่มชุดดิน :
  34
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S 71/4
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleudults
สถานที่พบ  
หมู่บ้านละหาน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-60
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2400
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubber, coconut and fruit treesยางพารา, มะพร้าว และไม้ผล
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
18   ธันวาคม   2511