สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 28 ชุดดิน
Klt | Km | Lan | Nat | Nok | Ntn | Oc | Pac | Pto | Ptu | Pym | Rg | Sd | Stn | Sw | Tac | Td | Te | Tng | Yg | Chl | Fd | Ho | Kat | Kbi | Kc | Kh | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ท่าฉาง   Tha Chang(Tac)

กลุ่มชุดดิน :
  45
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-61/163
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Plinthudults
สถานที่พบ  
ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสระวางแผนที่  
4728 II
ชื่อระวางแผนที่  
Khao Daeng
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
978519
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-50
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2150
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubberยางพารา
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   มกราคม   2524