สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 28 ชุดดิน
Klt | Km | Lan | Nat | Nok | Ntn | Oc | Pac | Pto | Ptu | Pym | Rg | Sd | Stn | Sw | Tac | Td | Te | Tng | Yg | Chl | Fd | Ho | Kat | Kbi | Kc | Kh | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  พะโต๊ะ   Phato(Pto)

กลุ่มชุดดิน :
  50
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-64/67
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Hapludults
สถานที่พบ  
ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านสวน ไปทางบ้านเขาไม้คีรี ประมาณ 400 เมตร ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
รหัสระวางแผนที่  
4725 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Mark
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
828194
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
50
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2400
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
24   พฤษภาคม   2522