สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 14 ชุดดิน
Lam | Lgu | Mak | Nn | Pat | Pkm | Ptl | Ro | Tkn | Tsl | Tt | Tu | Tuk | Yk |

ชื่อชุดดิน  :

  ย่านตาขาว   Yan Ta Kao(Yk)

กลุ่มชุดดิน :
  25
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-67/9
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aeric) Plinthaquults
สถานที่พบ  
บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รหัสระวางแผนที่  
5022 IV
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-40
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
scrub forest and grass landป่าละเมาะ และทุ่งหญ้า
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
4   เมษายน   2516