สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 15 ชุดดิน
Bt | Dl | Don | Hc | Ls | Ni | Ntm | Pad | Paw | Pi | Sak | Sng | Stu | Tn | Ws |

ชื่อชุดดิน  :

  บุณฑริก   Bunthrik(Bt)

กลุ่มชุดดิน :
  17
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-24/2
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Paleaquults.
สถานที่พบ  
ประมาณ 100 เมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของโรงเรียนบ้านหนองแซง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสระวางแผนที่  
6055 II
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
160
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1200
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
low open dipterocarp forest and spiny shrubs. Parts are clear for paddy field and some upland cropsป่าเต็งรัง และไม้พุ่มมีหนาม บางส่วนถูกถางเพื่อทำนา และปลูกพืชไร่
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    2511