สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 77 ชุดดิน
Kl | Klt | Km | Knk | Ko | Koi | Koy | Kut | Lam | Lan | Lgu | Lh | Ll | Mak | Mik | Nat | Nb | Ni | Ntm | Ntn | Oc | Pac | Pad | Pat | Paw | Pga | Pi | Pk | Pkm | Pon | Pti | Ptl | Pto | Ptu | Py | Ra | Ran | Sak | Sd | Sng | Stu | Sw | Ta | Tac | Td | Tg | Ti | Tim | Tkn | Tkt | Tng | Ts | Tsl | Tuk | Wat | Wp | Yg | Yk | Ak | Ba | Bc | Bh | Bng | Chl | Cp | Cya | Cyi | Dt | Gk | Hh | Ho | Hy | Kat | Kbi | Kc | Kh | Kkl |

ชื่อชุดดิน  :

  เชียรใหญ่   Chian Yai(Cyi)

กลุ่มชุดดิน :
  10
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-62/135
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Haplic Sulfaquents
สถานที่พบ  
ประมาณ 8.5 กิโลเมตรจากบ้านบอลอ ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสระวางแผนที่  
5025 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Chian Yai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
145424
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
1-5
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
ไม่มีข้อมูล
พืชพรรณปกคลุมดิน  
melaleuca leucodendronmelaleuca leucodendron
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
26   กรกฎาคม   2520