สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 2 ชุดดิน
Cg | Nm |

ชื่อชุดดิน  :

  เชียงของ   Chiang Khong(Cg)

กลุ่มชุดดิน :
  29
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
N-36/32
การจำแนกดิน  
Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustox.
สถานที่พบ  
ใกล้ดอยกิ่วแก้ว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสระวางแผนที่  
5049 II
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Si Don Chai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
473386
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
370
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1520
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
24
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp forestป่าเต็งรัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
  กุมภาพันธ์   2513