สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 3 ชุดดิน
Tsr | Bb | Dk |

ชื่อชุดดิน  :

  ด่านขุนทด   Dan Khun Thot(Dk)

กลุ่มชุดดิน :
  41
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-24/35
การจำแนกดิน  
Isohyperthermic, coated Ustic Quartzipsamments.
สถานที่พบ  
150 เมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านสะวัง ตำบลท่าเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสระวางแผนที่  
6039 IV
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
100-350
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1250
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mainly low open dipterocarp forest. Parts are cleared for upland crops.ป่าเต็งรังที่ระดับความสูงต่ำปานกลาง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    2504