สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 19 ชุดดิน
Lo | Nn | On | Pi | Png | Sh | Sk | Sn | Ss | Tp | Tu | Wi | Wn | Ws | Bbg | Bt | Ci | Cu | Ds |

ชื่อชุดดิน  :

  สูงเนิน   Sung Noen(Sn)

กลุ่มชุดดิน :
  29
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-20/44
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults.
สถานที่พบ  
3 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของบ้านกลางใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5338 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Sung Noen
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
200-240
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1181.2
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous and dipterocarp forests; parts are cleared for upland crops such as corn, cassava and kenafป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง บางส่วนถูกแผ้วถางสำหรับพืชไร่ที่ดอน เช่น ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ปอแก้ว
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
28   มิถุนายน   2514