สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 19 ชุดดิน
Lo | Nn | On | Pi | Png | Sh | Sk | Sn | Ss | Tp | Tu | Wi | Wn | Ws | Bbg | Bt | Ci | Cu | Ds |

ชื่อชุดดิน  :

  สกล   Sakon(Sk)

กลุ่มชุดดิน :
  49
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-28/28
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic Petroferric Haplustults.
สถานที่พบ  
1 กิโลเมตรทางทิศเหนือของบ้านดอนน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสระวางแผนที่  
5843 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Na Wa
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
150
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1587
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.1
พืชพรรณปกคลุมดิน  
open dipterocarp forestป่าเต็งรังเปิด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
30   เมษายน   2514