สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 19 ชุดดิน
Lo | Nn | On | Pi | Png | Sh | Sk | Sn | Ss | Tp | Tu | Wi | Wn | Ws | Bbg | Bt | Ci | Cu | Ds |

ชื่อชุดดิน  :

  สัตหีบ   Sattahip(Sh)

กลุ่มชุดดิน :
  43
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SE-15/20
การจำแนกดิน  
Isohyperthermic, coated Typic Quartzipsamments
สถานที่พบ  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของถังเก็บน้ำคลองชลประทานบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
884045
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-70
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1650
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassava and sugar cane มันสำปะหลังและอ้อย
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
6   สิงหาคม   2516