สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 4 ชุดดิน
Koi | Pto | Rg | Ho |

ชื่อชุดดิน  :

  โคกกลอย   Khok Kloi(Koi)

กลุ่มชุดดิน :
  26
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-60/26
การจำแนกดิน  
Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
สถานที่พบ  
จากบ้านฝรั่ง ตำบลคอกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
รหัสระวางแผนที่  
4635 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Khok Kloi
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-60
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
9   มกราคม   2517