สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 5 ชุดดิน
Ntn | Oc | Pac | Ya | Yg |

ชื่อชุดดิน  :

  ปากจั่น   Pak Chan(Pac)

กลุ่มชุดดิน :
  26
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-59/16
การจำแนกดิน  
Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Palehumults
สถานที่พบ  
ถนนเพชรเกษม 40 ตำบลปากจัน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
รหัสระวางแผนที่  
4742 I
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
648880
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-80
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
2   มกราคม   2515