สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 43 ชุดดิน
Bb | Bc | Bg | Bh | Bu | Ch | Ci | Ckr | Ct | Cu | Don | Ds | Hc | Hh | Ho | Kat | Koi | Lam | Lh | Mik | Ml | Mt | Ni | Ntn | Oc | Pac | Pao | Pat | Pto | Py | Pym | Rg | Ro | Ry | Sh | Ska | Sng | So | Wat | Wc | Ya | Yg | Yk |

ชื่อชุดดิน  :

  บรบือ   Borabu(Bb)

กลุ่มชุดดิน :
  49
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-31/18
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthaquic Haplustults.
สถานที่พบ  
กิโลเมตรที่ 18+200 ประมาณ 150 เมตรทางขวาของถนนที่มาจากบ้านไผ่ไปมหาสารคาม บ้านหนองโดน กิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
120
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1587.6
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mainly low open dipterocarp forestป่าเต็งรังที่ระดับความสูงต่ำปานกลาง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    2505