สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 55 ชุดดิน
Km | Kmr | Ko | Lh | Lk | Ln | Mak | Mik | Ni | Nn | Ntm | Oc | On | Pac | Pat | Pga | Pi | Pkm | Pn | Ps | Ptg | Ptl | Rb | Rn | Ry | Sa | Sat | Sg | Sh | Sin | Sm | Sri | Stn | Suk | Tac | Tc | Tq | Tsr | Tt | Ty | Wn | Yk | Ba | Bbg | Br | Ca | Cb | Cd | Cs | Dm | Hy | Kc | Ki | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  สมอทอด   Samo Thod(Sat)

กลุ่มชุดดิน :
  28
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
10
การจำแนกดิน  
Very-fine, smectitic, isohyperthermic Chromic Haplusterts.
สถานที่พบ  
บ้านหินดาดน้อย ตำบลสาบสะมอทอด อำเภอบึงสามพาน จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5140 I
ชื่อระวางแผนที่  
Khao Phra
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
127454
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
75
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
corn and fruit trees (Tamarind, jack fruit and mango)ข้าวโพด และไม้ผล (มะขาม, ขนุน และมะม่วง)
อื่นๆ  
deep and wide crack
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   มกราคม   2536