สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 1 ชุดดิน
Sb |

ชื่อชุดดิน  :

  สระบุรี   Saraburi(Sb)

กลุ่มชุดดิน :
  4
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-51/69
การจำแนกดิน  
Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic (Aeric) Ustic Endoaquerts.
สถานที่พบ  
ประมาณ 100 เมตรไปทางทิศเหนือ ที่กิโลเมตรที่ 6 ของถนนจากบ้านดอนไร่ ไปบ้านโคกหมอก ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5038 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Doembang Nangbuat
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
114369
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
15
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1211.9
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.1
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy and sugar caneนาข้าวและอ้อย
อื่นๆ  
cracks width >1 cm at depth 22 cm
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
17   กุมภาพันธ์   2540