สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 13 ชุดดิน
Kmr | Kp | Ll | Ns | Png | Pp | Sg | Si | Sp | Tk | Ws | Bpi | Kg |

ชื่อชุดดิน  :

  ตาคลี   Takhli(Tk)

กลุ่มชุดดิน :
  52
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
Tk-2
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, carbonatic, isohyperthermic, Entic Haplustolls.
สถานที่พบ  
ประมาณ 150 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโรงเรียนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ บ้านพุตาเนือง ตำบลกะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
รหัสระวางแผนที่  
5040 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Tha TaKo
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
419211
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
70
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1119
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.3
พืชพรรณปกคลุมดิน  
upland crops; sorghumพืชไร่ที่ดอน; ข้าวฟ่าง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
8   มีนาคม   2531