สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 17 ชุดดิน
Nok | Ntm | Pga | Ptu | Tac | Td | Te | Tg | Ti | Tng | Ak | Bng | Cp | Fd | Hy | Kh | Kkl |

ชื่อชุดดิน  :

  หนองคล้า   Nong Khla(Nok)

กลุ่มชุดดิน :
  45
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-64/23
การจำแนกดิน  
Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
สถานที่พบ  
บ้านสวน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
รหัสระวางแผนที่  
4735 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Kuan Hin
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-80
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
3000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
14   ธันวาคม   2516