สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 11 ชุดดิน
Lb | Lp | Mk | Pm | Sai | Stn | Tph | Cm | Dc | Dl | Hg |

ชื่อชุดดิน  :

  มหาสารคาม   Maha Sarakham(Mk)

กลุ่มชุดดิน :
  41
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-31/4
การจำแนกดิน  
Loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Oxyaquic (Arenic) Haplustalfs.
สถานที่พบ  
โครงการชลประทานห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Maha Sarakham
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
348826
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
155
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassava, mangoes, tamarindมันสำปะหลัง, มะม่วง, มะขาม
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
10   เมษายน   2524