สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 136 ชุดดิน
Kl | Ks | Kut | Kyo | La | Lam | Lan | Lb | Lgu | Li | Lk | Lp | Ls | Ma | Mik | Mk | Mn | Ms | Mta | Mu | Na | Nb | Ni | Nm | Nn | Nok | Np | Ntm | Nw | Ok | On | Pat | Paw | Pb | Pga | Ph | Pi | Pm | Pn | Pti | Ptg | Pth | Ptu | Py | Ra | Ran | Rb | Re | Rn | Rs | Ry | Sa | Sai | Sb | Se | Sin | Sk | Sm | Sng | Sri | Ss | Stn | Sw | Tac | Tan | Tc | Td | Te | Tg | Ti | Tkt | Tl | Tn | Tng | Tp | Tph | Tq | Tr | Tsl | Tsr | Tt | Tu | Tuk | Ub | Ud | Utt | Wa | Wat | Wb | Wp | Ak | Ay | Ban | Bc | Bh | Bk | Bl | Bm | Bn | Bng | Bp | Bpg | Bph | Bpo | Ca | Cc | Cg | Chl | Ck | Cm | Cp | Cpg | Cph | Cr | Cs | Ct | Cya | Db | Dc | Dk | Dl | Dm | Ds | Fd | Hd | Hg | Hh | Hk | Hp | Hy | Kat | Kh | Ki | Kk | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  สรรพยา   Sapphaya(Sa)

กลุ่มชุดดิน :
  21
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-52/103
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents.
สถานที่พบ  
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของวัดชัยราช บ้านวังคา ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รหัสระวางแผนที่  
4936 II
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Ratchaburi
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
889138
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
5
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1051.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted rice and mung bean during dry seasonข้าวนาดำ และปลูกถั่วเขียวในระหว่างฤดูแล้ง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
20   พฤษภาคม   2524