สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 40 ชุดดิน
Ks | La | Ma | Mn | Ms | Mta | Na | Ok | Pb | Ph | Ptg | Pth | Rb | Re | Rs | Sa | Sb | Se | Sin | Sri | Ss | Tan | Tq | Tr | Ay | Ban | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bpg | Bph | Bpo | Ca | Cc | Cs | Db | Dm | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  บางกอก   Bangkok(Bk)

กลุ่มชุดดิน :
  3
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SE-13/2
การจำแนกดิน  
Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts.
สถานที่พบ  
บ้านคลองชวดลากข้าว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสระวางแผนที่  
5136 III
ชื่อระวางแผนที่  
Krung Thep Maha Nakhon
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
860105
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
1
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1496.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.8
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted rice with few rushesข้าวนาดำกับพืชจำพวกกก 2 - 3 ชนิด
อื่นๆ  
deep wide cracks (1.5-2 cm) up to 1 m depth
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
25   มีนาคม   2512