สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 14 ชุดดิน
Kt | Lo | Mk | Pc | Bt | Ci | Ckr | Cpg | Cph | Ct | Cu | Dk | Ht | Kg |

ชื่อชุดดิน  :

  ปากช่อง   Pak Chong(Pc)

กลุ่มชุดดิน :
  29
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
Pedon1
การจำแนกดิน  
Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox.
สถานที่พบ  
กิโลเมตร ที่ 145 ทางด้านซ้ายของทางหลวงมิตรภาพ ใกล้กับฟาร์มฝึก บ้านปางอโศก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
<400
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
upland crops and some fruit treesพืชไร่ที่ดอน และไม้ผลบางชนิด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
3   ธันวาคม   2521