สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 27 ชุดดิน
Lk | Ln | Nn | On | Pn | Pp | Pth | Rb | Sa | Sm | So | Sri | Tq | Tsr | Tt | Ub | Wb | Wc | Wi | Ws | Br | Ca | Cd | Cs | Dm | Dr | Ki |

ชื่อชุดดิน  :

  ดอนไร่   Don Rai(Dr)

กลุ่มชุดดิน :
  35
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SE-14/38
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults.
สถานที่พบ  
3 กิโลเมตรทางตะวันออกของบ้านหัวหิน ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสระวางแผนที่  
5236 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Phanom Sarakham
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
657065
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
40
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1716.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassavaมันสำปะหลัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
9   พฤษภาคม   2520