ผลงานวิจัยระบบเกษตรที่ลุ่ม  
| หน้าแรก | หน้าเกษตรยั่งยืน| เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
 

 

 

 

 

ค้นหางานวิจัย >>
...................................................................................................................................................................
 
สิ่งตีพิมพ์
   
บทความ
   
โปสเตอร
..................................................................................................................................................................
 
  สิ่งตีพิมพ์ :::    
  การปรับใช้วิธีการSRI ในระบบการผลิตข้าวนาสำหรับเกษตรกรรายย่อย (130 kb)
  ผลของพันธุ์และวันปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวนาปรัง (98 kb)
  การวิจัยและพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (142 kb)
  การศึกษารวบรวมและคัดพันธุ์พริกใหญ่กรณีจังหวัดเชียงใหม่ (79 kb)
  การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย " การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิต ผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ "
  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินและจัดการน้ำแบบผสมผสาน (157 kb)
  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินในการผลิตพืชสำคัญในภาคเหนือตอนบน (160 kb)
  วิธีการและผลการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย (175 kb)
  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหารของภูมินิเวศน์ภาคเหนือ (341 kb)
  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
  Plant genetic resources conservation and development in Thailand: Food crop (144 kb)
  กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวนาของเกษตรกร (319 kb)
  คู่มือการปลูกโสนอัฟริกาเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว (312 kb)
 
 
    บทความ :::  
  การใช้ความหลากหลายของกลุ่มพันธุ์ข้าวกลุ่มขาวดอกมะลิเพื่อลดความรุนแรงของโรคไหม้ (84 kb)
  ความหลากหลายของกลุ่มพันธุ์ข้าวดอกมะลิ (205 kb)
 
    โปสเตอร์ :::  
  ไม้กันลมในระบบเกษตรผสมผสานที่มีมะม่วงแก้วเป็นพืชหลัก (219 kb)
  การเพิ่มประสิทธิภาพไม้โตเร็วตระกูลถั่วในระบบพืชแซม (208 kb)
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุ่มเชียงใหม่โดยใช้โสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสด (206 kb)
  ชนิดของพืชแซมที่เหมาะสมในระบบเกษตรผสมผสาน (177 kb)
 
   
 
   
| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th