ผลงานวิจัยระบบเกษตรที่สูง
 
| หน้าแรก | เกษตรยั่งยืน| เกษตรบนที่สูง | เกษตรที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
 

 

 

 

 

ค้นหางานวิจัย >>
...................................................................................................................................................................
 
สิ่งตีพิมพ์
   
บทความ
   
โปสเตอร
..................................................................................................................................................................
 
  สิ่งตีพิมพ์ :::    
  การฟื้นฟูวิถีการดำรงชีพของชุมชนปาเกาะญอโดยระบบเกษตรยั่งยืน (125 kb)
  ผลของความแตกต่างของประเภทการผลิตของเกษตรกรในระบบเกษตรที่สูง (154 kb)
  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินในการผลิตพืชสำคัญในภาคเหนือตอนบน (160 kb)
  วิธีการและผลการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย (175 kb)
  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหารของภูมินิเวศน์ภาคเหนือ (341 kb)
  การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและความยั่งยืนของประเภทการผลิตในชุมชนเกษตรบนที่สูง (281 kb)
  ผลิตภาพของการเกษตรที่สูงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (352 kb)
  Agrarian transformation and areal differentiation in Northern Thailand (ABSTRACT) (51 kb)
  Plant genetic resources conservation and development in Thailand: Food crop (144 kb)
  Integrated systems and processes towards sustainable agriculturally based livelihood in Northern Thailand (141 kb)
  การจัดการหญ้าคา( Imperata cylindrica) เพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างถาวรบนพื้นที่สูง (197 kb)
  การผลิตข้าวและผลผลิตข้าวปาเกาะญอบ้านวัดจันทร์ ต. บ้านจันทร์ (99 kb)
  ระบบการผลิตข้าวนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนปาเกาะญอบนพื้นที่สูง (159 kb)
  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืนของระบบเกษตรที่สูง (269 kb)
   
 
 
    โปสเตอร์ :::  
  ระบบและกระบวนการที่นำไปสู่วิถีชีวิตที่อิงเกษตรยั่งยืนในภาคเหนือ (376 kb)
  การวิเคราะห์ระบบการใช้ที่ดินโดยไม่ใช้เแมทริกซ์วิเคราะห์นโยบาย (PAM) ในพื้นที่ขนาดเล็ก ต. วัดจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ (252 kb)
   
 
   
 
   
| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th