..................................................................................................................................................
 
ณ. สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
ความเป็นมาของการจัดงาน :  
 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการสนับกิจกรรมต่างๆในงานเกษตรภาคเหนือ อาทิ การแสดงผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ และการฝึกเสวนาสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรปลอดพิษ
 
 
กิจกรรม : งานบริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคนิทรรศการ  
:: ชุมชนเกษตรกรที่พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนร ู้ (195kb)  
:: กระบวนการสร้างสรรค์ องค์กรเกษตรกรสู่ “องค์กรการเรียนรู้” เพื่อพัฒนา ระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย (174kb) 
:: แนวปฏิบัติองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่เจดีย์แม่ครัว อ. สันทราย ( 171kb )
:: ความยั่งยืนของสวนส้ม จังหวัดเชียงใหม่ : กระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่มต่างๆ บนฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (189 kb ) 
:: พลังแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มและเครือข่าย: การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านบวกหมื้อ และบ้านดงป่าลัน ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง ( 141kb)
:: การพัฒนาผักปลอดสารพิษในระบบเกษตรชานเมือง : บ้านปิงน้อย อ.สารภี จ. เชียงใหม่ (204kb) 
 
 
กิจกรรม : เสวนา และฝึกอบรม ณ. สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน    
:: เสวนาเรื่อง "ศักยภาพเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่" วันที่ 19 ธันวาคม 2546 10.00-12.00 น.   (202 kb)
:: เสวนาเรื่อง "ผู้ผลิตเกษตรปลอดพิษ พบผู้ประกอบการและผู้บริโภค" วันที่ 18 ธันวาคม 2546 13.30-15.00 น. (338 kb) 
:: การฝึกอบรม 'การเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ" วันที่ 18 ธันวาคม 2546 8.30-12.00 น.
   
 
 
 
กิจกรรม : การสาธิตการตรวจสอบสารพิษตกค้าง  

โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ. เชียงใหม่ ในการสาธิตและสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในพืชผัก และผลไม้

 

................................................................................................................................................................................................

 

I ระบบเกษตรยั่งยืน I ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th