การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษ : กรณีศึกษาบ้านปิงน้อย ต. สันทราย อ. สารภี จ. เชียงใหม่
 
| หน้าแรก | เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
  ................................................................................................
  >> หัวข้อวิจัย
  ความเป็นมาและระบบการผลิต
การริเริ่มผลิตผักปลอดสารพิษ
หลักการเรียนรู้ของเกษตรกรตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
ตัวชี้วัดระบบการผลิต
กิจกรรมการเรียนรู้
องค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้
โอกาสและตลาดผักปลอดสารพิษ
การประเมินสถานการณ์การผลิตและราคา
การประเมินผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม - มีนาคม 2546
พฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนของผู้ผลิต
................................................................................................
>> ข้อมูลสนับสนุน
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษและความสนใจต่อการพัฒนาเกษตรแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่
................................................................................................
ผลงานวิจัยระบบเกษตรชานเมือง
     

| ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th