| หน้าแรก | หน้าเกษตรยั่งยืน | เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
 

>> โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก

โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสำหรับเกษตรกร

โครงการผักพื้นบ้าน

โครงการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
โครงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
โครงการเกษตรอินทรีย์
ประเด็นที่น่าสนใจ
โครงการผลิตผักปลอดสารพิษในเขตชานเมือง
     
   
รายละเอียดแปลงทดลอง >>
 

>> โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

 
 

การศึกษาระบบการผลิตผักวิธีผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลเรื่องการผลิตผักโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

 
ผลของปูนต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพด
 
การวิจัยและการศึกษาความต้านทานของมะม่วงแก้วสายต้นคัดต่อเชื้อ Collectotrichum gloeosporiodides Penz. เชื้อสาเหตุจากโรคแอนอทรกซ์โนส
 
การศึกษารวบรวมพันธุ์ถั่วพู
     
     

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการ | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th