เทคโนโลยีที่สนับสนุนเกษตรยั่งยืน  
เกษตรยั่งยืน| เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
หน้าหลัก
  ...............................................................................................
  ทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรรายย่อย
 

.เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานเขตกรรมและการจัดการผลิตที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยได้ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นการจัดการพื้นฐานที่นำไปสู่เกษตรยั่งยืน หน่วยวิจัยเกษตรยั่งยืนของ ศวพก. ศึกษาและค้นหาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ทั้งที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน
ต่างๆ และพัฒนาโดยภูมิปัญญาของเกษตรกร นำมาพิจารณาร่วมกันกับกลุ่ม เป้าหมายในการขยายผลโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนและใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่น

ปัจจุบัน งานวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืนกระจายไปหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน ทำให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนี้มีความตื่นตัวด้านการเรียนรู้จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ
ในอาชีพการเกษตรในหมู่นักวิชาการ การขยายผลด้านความรู้ การปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณเป็นกิจกรรมที่ผนวกเข้ากับงานวิจัยเกษตรยั่งยืนของ
ศวพก

 
 

 

 

 
เทคโนโลยีในการจัดการดินและธาตุอาหาร

> ปุ๋ยชีวภาพ

 • ไรโซเบียม
 • ไมโคไรซา
 • หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์
 • ปุ๋ยหมัก
 • น้ำสกัดชีวภาพ
 • ปุ๋ยพืชสดและพืชคลุมดิน (โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วสไตโล ฯลฯ)

 

เทคโนโลยีการผลิตข้าว

> ระบบการผลิตข้าวแบบ SRI

(ปลูกข้าวเส้นเดียว ใช้กล้า 8-10 วัน จัดการน้ำสลับเปียก-แห้ง จนถึงระยะออกรวง)
การปลูกข้าวแบบล้มตอซังของเกษตรกรภาคกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ในโครงการโรงเรียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร

 
> สตรีกับการพัฒนาเทคโนโลยี
 • การเพาะเห็ดหอม
 • การเพาะเห็ดจากซากถั่วเหลือง
 • การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน
  (ข้อมูล สวพ. 7 กรมวิชาการเกษตร)
 
> เทคโนโลยีด้านพลังงาน
 • เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
 
> เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
> การจัดการทรัพยากรธรรมชาต
 • ระบบชลประทานราษฎร์ภาคเหนือ
 • ระบบป่าชุมชน
>> แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและสนับสนุน
 
 
................................................................................................
 
    ผลงานวิจัยระบบเกษตรที่ลุ่ม

 

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th