การพัฒนาทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารสำหรับชุมชนปาเกาะญอ  
หน้าแรก | เกษตรยั่งยืน | เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
 
หัวข้อวิจัย
  คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเกษตรกร
สถานภาพการขาดแคลนข้าวบนที่สูง
ปัจจัยมีผลต่อการพอเพียงข้าวในครัวเรือนเกษตรกร
แนวทางเลือกและโอกาสในการเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
สถานภาพการผลิตข้าวบนที่สูง
การทดสอบพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอายุสั้นพันธุ์คัด
การผลิตข้าวนาดำในลุ่มน้ำย่อยต่างๆ
พืชอาหารจากป่า
การจัดการของเกษตรกรกรณีข้าวขาดแคลน
     
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
ผลผลิตข้าวนาดำบนที่สูงตามลุ่มน้ำต่างๆบ้านวัดจันทร์ปี 2539-2544
การใช้ที่ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
แผนที่แสดงตำแหน่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต. วัดจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
องค์ประกอบการผลิตทางเกษตรบนที่สูง
 
   
     
     
     
     

 

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร | ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th