การทดสอบพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอายุสั้นพันธุ์คัดที่ใช้จำนวนเส้นกล้าปลูกแตกต่างกัน

 
 

งานวิจัยและทดสอบการใช้กล้าอ่อนอายุ 20 วันของข้าวนาดำพันธุ์ต่างๆใน พื้นที่เกษตรกร ต. บ้านจันทร์ และสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวในพื้นที่ 1 ตารางเมตร พบว่า จำนวนรวง จำนวนกอ โดยเฉลี่ยของข้าวที่ปลูกเส้นเดียวสูงกว่าการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆตามวิธี การปลูกปกติ ประมาณ 3 ต้นต่อหลุม (ตารางที่ 1) และจากผลผลิตข้าวเฉลี่ยจากกราฟที่ 2.2 พบว่าสัดส่วนของผลผลิตข้าวปลูก กล้าเส้นเดียว (374 กก./ไร่ )สูงกว่าการใช้กล้าปกติปลูก 3 ต้น( 256 กก./ไร่ )สัดส่วนเพิ่มขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางผลผลิต (กก./ไร่) ของข้าวกระเหรี่ยง 4 พันธุ์ที่ปลูกด้วยต้นต่อปลูกต่างกัน
พันธุ์ข้าวกะเหรี่ยง
วิธีการปลูก
จ.น.รวง
นน.ฟาง
จำนวนกอ
ความสูง(ซม.)
เบอร์ 34
กล้าเส้นเดียว
290
760
17
93
เบอร์ 26
กล้าเส้นเดียว
267
352
16
70
เบอร์ 58
กล้าเส้นเดียว
339
352
13
82
เบอร์12
กล้าเส้นเดียว
208
480
14
82
เฉลี่ย
276
374
486
82
เบอร์ 34
ปลูก 3 เส้น
282
488
17
81
เบอร์ 26
ปลูก 3 เส้น
288
na
16
85
เบอร์ 58
ปลูก 3 เส้น
174
528
10
85
เบอร์12
ปลูก 3 เส้น
238
576
15
75
เฉลี่ย
246
256
398
81
ที่มา: ทดลองพื้นที่เกษตรกร หน้าสถานีโครงการหลวงวัดจันทร์ 2544
 

 

กราฟที่ 1 ผลผลิตข้าวพันธุ์ต่างๆที่ใช้กล้าอ่อนและจำนวนต้นข้าวที่ปลูก

 

(กลับเกษตรบนที่สูง) :( เกษตรยั่งยืน) :( หน้าหลัก)